Ikäihminen ja ruoka Ravitsemus­suositukset Ravitsemus­kuntoutus Ruokavalion koostaminen Erityiskysymyksiä Tiedonlähteitä
Kirjallisuutta ja oppaita
 
Materiaalit
 
Linkkejä
 

Random

Kirjallisuutta ja oppaita

 

Arffman S, Partanen R, Peltonen H, Sinisalo L. Ravitsemus hoitotyössä
Helsinki: Edita Publishing Oy, 2009. ISBN 978-951-37-5550-8.
249 s. , noin 45 €

Ravitsemus hoitotyössä antaa valmiudet arvioida potilaan ravitsemusta, opastaa ruokavalintoihin ja seurata niiden toteutumista sekä perusterveydenhuollossa että erikoissairaanhoidossa.. Kirjassa esitellään systemaattisesti eri ikäkausiin liittyvät ravitsemukselliset perustarpeet sekä erityisruokavaliot sairauksien hoidon yhteydessä. Kirja sopii sairaanhoidon perusopetukseen sekä täydennyskoulutukseen.

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry. Ikääntyneen ravitsemus ja erityisruokavaliot.
7. uud. painos, 2008. 118 sivua, 38 €.

Kirjassa käsitellään monipuolisesti ikääntyneen ravinnon tarve ja täysipainoisen aterian koostaminen. Oppaassa esitellään erityisruokavalioiden perusteet sekä ikääntymiseen liittyvät sairaudet, mm. dementia. Kirjaan on koottu ravitsemustilan arvioinnin mallit, joiden avulla virhe- ja aliravitsemusriskiä voidaan ehkäistä ja hoitaa. Kirjassa on käytännönläheisiä ohjeita ruokailun toteuttamisesta. Kirjassa käsitellään myös lääkkeiden vaikutuksia ravitsemukseen.

Oppaassa annetaan vinkkejä ikääntyneiden omaan ruoanvalmistukseen ja puolivalmisteiden ja ateriapalvelun hyödyntämiseen. Myös elintarvikehygienian perusteet on käsitelty.Kirja on tarpeellinen kaikille ikääntyneiden parissa työskenteleville tai asiasta kiinnostuneille

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry.
Erityisruokavalio-ohjevihkoset 30 ruokavaliohoitoiseen sairauteen.

Ohjeet ovat tieteelliseen tutkimukseen ja suomalaisiin hoitosuosituksiin perustuvia ja sisältävät käytännön läheisen opastuksen ruokavalioon ja sen toteuttamiseen. Mm. keliakia, avanneleikatun ravitsemus, ummetuksen hoito – ohje annetaan potilaalle. Ruokavalio-ohjeet on tarkoitettu terveydenhuollon ja ravitsemuksen ammattilaisten käyttöön potilaalle ravitsemusohjauksen yhteydessä annettavaksi. Ohjevihkoset ovat parhaiden alan asiantuntijoiden laatimia.

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry. Erityisruokavaliot - opas ammattilaisille
7. uud. painos, 2009. 212 s. 49€

Kirjan nimi on päivityksessä muuttunut. Kirjan kirjoittajina on 20 omaan erityisalaansa perehtynyttä ravitsemusterapeuttia ja -asiantuntijaa. Erityisruokavaliot- opas ammattilaisille -kirja on perusteos erityisruokavalioista ja ravitsemushoidosta. Kirjassa on esitelty käytännönläheisesti kaikki ruokavaliohoitoa vaativat sairaudet.

Kirja on tarkoitettu kaikille ravitsemusasioiden parissa työskenteleville henkilöille sairaan- ja terveydenhoidossa sekä ruokapalvelussa. Kirja soveltuu myös terveys-, ravitsemis- ja elintarvikealan opetuskäyttöön.

Ravitsemusterapeuttien yhdistys ry. PEG-potilaan hoito-opas henkilökunnalle
2. painos, 2005. 76 sivua, 27 €

Ravitsemusavannetta suositellaan, jos letkuravitsemusta tarvitaan useiden viikkojen ajan. Ravitsemusavanne on ravitsemusreitti vatsanpeitteiden läpi mahalaukkuun (perkutaaninen endoskooppinen gastrostomia eli PEG).

Kirja sisältää PEG:n laittamisohjeet ja –välineet sekä ravitsemusavanneletkun poistamisohjeet. Kirjassa kerrotaan PEG-potilaan ohjauksesta, ravitsemuksesta ja lääkkeistä sekä kivun, ihon ja suun hoidosta. Kirjassa on runsaasti asiaa selventäviä valokuvia ja piirroksia sekä sanasto.

Kirja on tarkoitettu sairaanhoitajille, ravitsemusterapeuteille, lääkäreille ja opiskelijoille.

Suominen, M. Ikäihmisen ravitsemusopas. Turun yliopisto. 2008. (PDF)

Ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitettu selkokielinen opas sisältää tietoa ravitsemuksen merkityksestä, ravitsemustilan arvioinnista ja ruokavalion koostamisesta.

Suominen, M. Näringsguide för äldre personer. Turun yliopisto. 2011. (PDF)

 

Suominen M.H. Nutrition and Nutritional Care of Elderly People in Finnish Nursing Homes and Hospitals.

Academin Dissertation (väitöskirja). University of Helsinki, 2007.
Merja Suomisen väitöstutkimus käsittelee suomalaisten laitoshoidossa olevien vanhusten ravitsemuksen erityiskysymyksiä. Väitöskirja on englanninkielinen.

Suominen, M. Ikääntyneen ravitsemus ja erityisruokavaliot. Opas ikääntyneitä hoitavalle henkilökunnalle. Dieettimedia Oy. 2008. Tilaukset Dieettimedia Oy

Kirja on tarkoitettu kaikille ikääntyneiden parissa työskenteleville ja asiasta kiinnostuneille. Kirjassa käsitellään monipuolisesti ikääntyneen ravinnon tarve ja täysipainoisen aterian koostaminen sekä esitellään erityisruokavalioiden perusteet ja ikääntymiseen liittyvät sairaudet, mm. dementia.

Kirjasta löytyy ravitsemustilan arvioinnin mallit, joiden avulla virhe- ja aliravitsemusriskiä voidaan ehkäistä ja hoitaa. Kirjassa on käytännönläheisiä ohjeita ruokailun toteuttamisesta. Kirjassa käsitellään myös lääkkeiden vaikutuksia ravitsemukseen.

Nuutinen O, Siljamäki-Ojansuu U, Mikkonen R, Peltola T, Silaste M-L,Uotila H, Sarlio-Lähteenkorva S, Kara R (toim.). Ravitsemushoito - Suositus sairaaloihin, terveyskeskuksiin, palvelu- ja hoitokoteihin sekä kuntoutuskeskuksiin. Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Helsinki: Edita Publishing Oy, 2009.  ISBN: 978-951-37-5767-0. (261 s. 38 €)
Tilaukset: Verkkokauppa

Ravitsemissuosituksissa kuvataan moniammatillinen ravitsemushoidon toteuttamismallia. Siinä otetaan huomioon ravitsemusterapian, ruokapalvelun sekä hoito- ja lääketieteen, näkökulmat. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ravitsemushoidon käytäntöjä osana potilaan, asukkaan ja asiakkaan hoitoa ja kuntoutusta. Suositus on tarkoitettu sairaaloiden ja terveyskeskusten, vanhain-, palvelu- ja hoitokotien sekä kuntoutuskeskusten käyttöön koko henkilökunnalle, päättäjistä käytännön toimijoihin. Ravitsemushoidon toimintaperiaatteena on potilasläheisyys.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Juomat ravitsemuksessa. Raportti, 2008.

Raportti sisältää tutkimuksiin perustuvaan tarkkaa tietoa eri juomien kulutuksesta ja käytöstä, niiden eduista ja haitoista.

Juomat ravitsemuksessa –raporttiin kuuluu laaja kuvallinen oheismateriaali.

Aro, A, Mutanen, M, Uusitupa, M. (toim.) Ravitsemustiede.
2.–4. painos, Duodecim 2005, 680 s. 102 €.

Ravitsemustiede on lääketieteen ja ravitsemustieteen opiskelijoiden, lääkäreiden, ravitsemusasiantuntijoiden ja muun terveydenhuoltohenkilöstön perusteos. Teos toimii hyvänä tietolähteenä kaikille ravitsemuksesta kiinnostuneille. Kirja sisältää tietoa mm. ravintofysiologiasta ja ravitsemustilan arvioinnista. Ikääntyneiden kannalta mielenkiintoinen on osio tehostetun ravitsemushoidon kysymyksistä. Teos tarkastelee ravitsemuksen merkitystä mm. diabeteksen ja sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Ravitsemussuositukset ikääntyneille. Helsinki: Edita Publishing Oy, ISBN 978-951-37-5747-2. (78 s, noin 22 €)

Ravitsemusuositusten tavoitteina on selkeyttää iäkkäiden ihmisten eri elämänvaiheessa ravitsemukseen liittyviä eroja ja ravitsemushoidon tavoitteita. Julkaisu on varsin käytönnönläheinen, ja se tulisi olla jokaisen vanhusten kanssa työskentelevän käytetävissä. Suositus on ladattavissa Valtion ravitsemusneuvottelukunnan sivustolta.

Tilaukset: Edita Publishing Oy, asiakaspalvelu puh. 020 450 05 tai Verkkokirjakauppa

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. Suomalaiset ravitsemussuositukset – ravinto ja liikunta tasapainoon. Edita Publishing Oy , 2005.

Tilaukset: Edita Publishing Oy, asiakaspalvelu puh. 020 450 05 tai Verkkokirjakauppa

Ravitsemussuositukset eri ikäryhmille, vauvasta vaariin, perustuvat pohjoismaisiin ravitsemussuosituksiin. Suositukset sisältävät päiväkohtaiset ravintoaineiden keskimääräiset tarvemäärät ylä- ja alarajoineen. Suositukset ovat pääosin tarkoitettu väestötason suunnitteluun ja vertailuun. Suosituksessa käsitellään myös ruokien valintaa.